นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 รอง ผวจ. มอบ วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 2
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก)