-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และงานบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเรยีน่า โรงแรมลาฟอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา เขาหลัก
2 09:30 - 00:00 - ร่วมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา (คทช.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา