นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพังงา (กบร.จ.พังงา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ. ครั้งที่9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา (ห้องเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา