นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารืออนุมัติวัสดุก่อสร้างโครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอรรี่ ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ และโครงการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือโล๊ะจาก ม. 3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
รายละเอียด : และพิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้ของโครงการท่าเรือมาเนาะห์
สถานที่ : ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)