นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 14:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานประกอบการโรงแรมพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา (คปจ.พังงา) ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -สนง.สปก.พังงา
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา