นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 26 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พังงา ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 หลังใหม่ อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 17:00 - 00:00 ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา