นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 16:30 - 00:00 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายสิทธิชัย ศักดา) เดินทางลงจากศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา