นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดบ้านบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โครงการท่าเทียบเรือคลองหิน ย่านสะป้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา