-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมโครงการท่าเรือคลองหินบ้านย่านสะบ้า หมู่ที่ 4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา