นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือและเปิดตัวโครงการศึกษาแผนบูรณาการการขนส่งสีเขียวในเมืองแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมในทอน รีสอร์ทพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย (หาดในทอน) จังหวัดฟภูเก็ต