นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณากรณีราษฎรขอความช่วยเหลือในการบังคับคดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา