-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับแบะพัฒนาบุคคลากรด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์สปา อ.ทับปุด จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมการขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง
3 14:00 - 00:00 - ร่วมการขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทับปุด