นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : หัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การนำไปปฏิบัติ"
สถานที่ : โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา