นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสิมิลัน 1 ชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา