-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนและการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561-2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟ้อน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิงกัน ชั้น1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่)