นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมเรื่อง "HR Transfomation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี