นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
2 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2561 และงานมุฑิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร