นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของกรรมการฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง การแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันจักรยานระดับโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 2