นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลกฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา