นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 หัวหน้าคณะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตพระนคร กรุงเทพฯ