นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ปรึกษาการแก้ไขปัญหากับจังหวัดพังงา
รายละเอียด : (ความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (ระบบประปา)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา