นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านตำบลทุ่งคาโงก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ.