นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพังงา ปี 62
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน ปี 63
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรม "รักจัง...พังงา ร่วมกันพัฒนา ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา