นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน ปี 63
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรม “รักจัง...พังงา ร่วมกันพัฒนา ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา