นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:00 อบรมหลักสูตร "ผู้นำด้านดิจิทัล" การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ