นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
2 13:30 - 00:00 ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี กทม.