นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี To BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ประจำปี งบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา