นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานทอดกฐิน (ตกค้าง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดท่าหัน อ.กะปง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)
3 16:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
4 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า