นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานกิจกรรม "ร่วมใจ TO BE " โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเลี้ยง/ โรงฝึกอบรม เรือนจำจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา