นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบส่ิงล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา