นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่)
2 19:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีริมเขื่อนคลองพังงา