นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 12:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี