นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ รักจังพังงา : เรามาช่วยกันพัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด (อบก.ส่วนจังหวัด)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา