นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และทีมงานวิจัย ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลงานวิจัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ้านปากด่านม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
3 18:00 - 00:00 ร่วมรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมโรบินสันคลับ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา