นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ