นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 09:45 สัมภาษณ์ทีมจังหวัดแบบการสนทนากลุ่ม (การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา