นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุม ครั้งที่ 1/61 เพื่อแลกเปลี่ยนและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนห้วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61 และแนวโน้มสถานการณ์
รายละเอียด : (เรื่อง ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ห้วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2562)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแปลงการเรียนรู้ โครงการตามศาสตร์พระราชา บริเวณหน้าศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา