นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม2ชั้น3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม "การดำเนินงานกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา