นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร