นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 เข้าร่วมการเสวนา "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต