นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา