นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์สโมสร หมู่ 6 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พังงา) ครั้งที่ 6/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา