นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 1 (ฝั่งศาล)
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จ.พังงา ครั้งที่1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ จ.พังงา (สก.สค.พังงา) อ.เมืองฯ จ.พังงา