นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 1 (ฝั่งศาล)
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำยางพารามาสร้างถนน งานยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หรือการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ต่างๆ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหหกรณ์จังหวัดพังงา