นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 1 (ฝั่งศาล)