นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE กศน. จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา