นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดกิจกรรมสำคัญ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา