นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดกิจกรรมสำคัญ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา