นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่