นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zerp Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา